قوانین و مقررات

۱. بلیط های فروخته شده قابل استرداد نمی باشند.